future ready managers

POWER FOR SUCCESS & SUCCESS FOR POWER..

Power is  a sense of inner Strength Identification  which enables someone to get others to do what he wants them to do. Most of the people strive for power not necessarily in order to harm others or to control others Read More

life without petrol

life without petroleum products -Story of petrol -short fiction

पेट्रोल ची गोष्ट वर्ष 2040, आजचा दिवस पेट्रोल व डीझल आता फक्त लष्करासाठी, राष्ट्रपतींसाठी व पंतप्रधानांसाठीच  आहे. शहरांमध्ये लोकांनी त्यांच्या गाडया जागा मिळेल तिथे सडकेवर सोडून दिल्या आहेत. लष्कराने इस्पीतळांचा, महत्वाच्या ठिकाणांचा ताबा घेतलेला आहे. अॅंबुलंस  आता फक्त गरंजूसाठीच आहे. Read More